Expo Science AMAVET 2010

Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže XVII. ročník

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.

Záštitu nad XVII. ročníkem soutěže ve školním roce 2009/2010 převzal předseda Akademie věd České republiky Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. .

  Cílem soutěže je:
  1. Podněcovat co nejvíce talentovaných středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.
  2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.
  3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.
  Účastníci soutěže. 

V době národního finále nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR. 

  Soutěžní projekt. 

Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při  formulování úkolu i jeho zpracovávání  je  možné  spolupracovat s odborníky,  výzkumnými  ústavy a  odbornými institucemi.  Musí  však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.

  Přihláška do soutěže. 

 Elektronickou přihlášku do soutěže vyplní zájemce zde do 28. února 2010. Alternativně je také možné vyplnit formulář přihlášky a tento zaslat na sekretariát soutěže na adresu AMAVET, Bubenská 6, 170 00 Praha 7 - nicméně preferujeme vyplnění přihlášky na webu.

  Přijetí do soutěže. 

Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do regionálních kol, která se konají 11. a 12.března 2010 v Pardubicích, 17. a 18. března 2010 v Příbrami a 23. a 24. března 2010 v Brně.

Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do národního finále. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

  Hodnocení projektů. 

Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů  včetně jazykových  znalostí a  schopnosti  svoji  práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při  posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru.

Hodnotitelská porota stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení.

  Odměny v soutěži. 

Nejlepší řešitelé se zúčastní největší a nejprestižnější soutěže INTEL ISEF 2011 v USA. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže v Praze. V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

Generální sponzor: ČEZ, a. s.

Pardubice: Čt 11.3.10 – Pá 12.3.10

Příbram: St 17.3.10 – Čt 18.3.10

Brno: Út 23.3.10 – St 24.3.10

Propozice ke stažení
Výsledky regionálního kola soutěže EXPO Science AMAVET 2010