EXPO2014

Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže

XXI. ročník soutěže EXPO Science AMAVET

Dne 10. a 11. března proběhlo v prostorách Křížové chodby Nové radnice na ulici Dominikánská 2 v Brně regionální kolo soutěže vědecko-technických projektů středoškolské mládeže. Pro zapojení do soutěže bylo zapotřebí splnit podmínky uvedené v propozicích soutěže (Propozice k nahlédnutí na stránce níže). Tyto podmínky splnilo nakonec 16 projektů z oblastí chemie, medicíny, biologie, životního prostředí, ale také informatiky, matematiky, ekonomie nebo třeba i sociologie.

Fotogalerie z XXI. ročníku soutěže EXPO Science AMAVET

 

Hodnocení projektů se zhostila odborná porota ve složení:

1.) Ing. Pavel Čížek

2.) Ing. Stanislav Medřický, CSc.

3.) Mgr. Zbyněk Zavadil

4.) Mgr. Hana Kieselová

5.) Mgr. Martin Šiler, Ph.D.

6.) Mgr. Zezula Ladislav

7.) RNDr. Ing. Milan Šorm

8.) Ing. Hana Pěnčíková

9.) Ing. Ondřej Peňáz

10.) Mgr. Peter Šebej, Ph.D

11.) MVDr. Jana Chovancová

12.) Bc. Martina Plevová

13.) Mgr. Bc. Blanka Kubešová

14.) Mgr. Kamila Brázdilová.

 

Po pečlivém zhodnocení kvality a zpracování projektu a schopnostech jejich řešitelů vybrala porota následující k postupu do Národního finále soutěže EXPO Science AMAVET, které proběhne ve dnech 24. a 25. dubna:

1.

Kateřina Blažková a Veronika Abrahamová

s projektem:

Význam a zastoupení kyseliny erukové v olejninách a luštěninách

 

2.

Tereza Kratochvílová a Andrea Olejníčková

s projektem

Stanovení laktózy v mléce polarimetricky a enzymaticky

 

3.

Zuzana Klímová

s projektem

BH3-only proteiny od struktury k funkci

 

4.

Magdalena Šubrtová

s projektem

Analýza délky telomer metodou TRF

 

5.

Martin Ptáček

s projektem

Modelování stabilizace řízení vozidla (ESP)

 

6.

Vojtěch Brlík

s projektem

Možnosti analýzy kompletních seznamů pozorovaných druhů ptáků na malém území

 

7.

Jiří Pavlacký

s projektem

Fylogenetická analýza TERT genu vybraných zástupců čeledi Solanaceae

 

Porota také vybrala ke speciálnímu ocenění další dva projekty, které nepostoupily do národního finále, ale obdržely speciální ocenění poroty za přínos a zpracování. Tyto projekty jsou:

8.

Lucie Linhartová

s projektem

Tvorba vlastní EKO-zahrádky

 

9.

Veronika Kalužová a Kristýna Kaniová

s projektem

Svět v pohybu

 

Centrum AMAVET - Junior Brno gratuluje vítězům a děkuje všem soutěžícím za skvělý výkon při vlastní tvůrčí činnosti.

 

Úplným závěrem děkujeme Primátorovi města Brna, panu Romanu Onderkovi, za záštitu nad soutěží a zpřístupnění prostor Nové radnice pro konání soutěže, kanceláři primátora a personálu Nové radnice města Brna za pomoc při zajištění prostor pro průběh soutěže a v neposlední řadě porotcům za profesionální a nestranné hodnocení soutěžících projektů.

 
 

Propozice soutěže

regionální kolo 2014

   Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.
O záštitu nad XXI. ročníkem soutěže ve školním roce 2013/2014 byl opět požádán předseda Akademie věd České republiky Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

Cílem soutěže je:

  1. Podněcovat co nejvíce talentovaných středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

  2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.

  3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Účastníci soutěže.
   V době národního finále nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Soutěžní projekt.
   Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.

Přihláška do soutěže.
   Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo tým do sekretariátu soutěže AMAVET,o.s., Bubenská 6, 170 00 Praha 7 do 28. února 2014. Formulář přihlášky i další informace o soutěži je možné získat na adrese www.amavet.cz. nebo v sekretariátu soutěže.

Přijetí do soutěže.
   Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do regionálních kol, která se konají v březnu 2014 v Příbrami, Pardubicích a Brně. Autoři nejlepších prací postupují do národního finále v dubnu 2014 v Praze. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do národního finále. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Hodnocení projektů.
   Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení. Podmínkou postupu na mezinárodní soutěž INTEL ISEF je, že se autor nezúčastní další soutěže v České republice, která tento postup umožňuje.

Odměny v soutěži.
   Nejlepší řešitelé se zúčastní největší a nejprestižnější soutěže INTEL ISEF 2015 v USA a soutěže I-SWEEP 2015 v Houstonu. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže v Praze.
V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.